Categories
แก้ปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์

เมื่อ SPSS ไม่สามารถแสดง output เป็นภาษาไทยได้

ในกรณีมีข้อความเป็นภาษาไทยในส่วนของ data editor และเมื่อรัน output แล้วโปรแกรมแสดงผลเป็นภาษาต่างด้าว ให้แก้ไขดังนี้
(ซึ่งจะเป็นปัญหา ตั้งแต่เวอร์ชั่น 12 ขึ้นไป)
1. ให้ดาวน์โหลด ตัวอักษร ได้จากไฟล์ด้านล่าง
thai1.zip เป็น ตัวอักษรภาษาไทย EucrosiaUPC ขนาดตัวอักษร 16
2. ให้แตกไฟล์ zip ออกมาจะได้ไฟล์นามสกุล .tlo
3. นำไฟล์ที่ได้ให้ copy ไปใส่ไว้ในโฟลโดอร์ looks ของโปรแกรม spss เช่น spss v.13 จะต้องนำไปใส่ไว้ใน c:\>program files>spsseval>looks
4. เปิดโปรแกรม spss
5. ที่หน้าต่างfile คลิกที่ Options ให้คลิกเลือกที่ Pivot Tables จะปรากฎ Looks

ของผลลัพธ์ในช่อง TableLook ให้เลือก Look ที่ดาวน์โหลดไป(คือ thai1.tlo )

จากนั้นคลิกปุ่ม Apply และปุ่ม OK

ที่มา: http://www.gotoknow.org/posts/354390