Categories
ธุรกิจ

บทบาท HRM ของ CEO – กรณีศึกษาที่ 1

โรงงานขนาดกลางในจังหวัดสมุทรปราการ มีการจ้างแรงงานรายวันด้วยการให้ทำงานติดต่อกัน ตลอดทั้งเดือนโดยมีวันหยุดวันเดียว  ไม่มีวันหยุดประจำสัปดาห์ และจ่ายค่าจ้างโดยเอาวันทำงาน 29 หรือ 30 วันในเดือนนั้น ๆ คูณด้วยอัตราค่าจ้างรายวันของแต่ละคน ไม่มีการจ่ายค่าจ้างสองเท่าสำหรับการมาทำงานในวันหยุดประจำสัปดาห์ งานที่ทำก็เป็นงานการผลิตธรรมดา ๆ ไม่ใช่ลักษณะ หรือสภาพของงานที่ต้องทำติดต่อกัน หรือถ้าหยุดจะเสียหายแก่งาน หรือเป็นงานฉุกเฉิน ไม่ใช่กิจการโรงแรม สถานมหรสพ งานขนส่ง ร้านขายอาหาร ร้านขายเครื่องดื่ม สโมสร สมาคม สถานพยาบาล หรือกิจการอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง  เพียงแต่เจ้าของโรงงานมีความประสงค์ดีอยากให้ลูกน้องขยันทำงานเยอะ ๆ และมี     รายได้เยอะ ๆ
พอผมทราบเรื่องก็ตกใจ แนะนำให้เจ้าของโรงงานจ่ายค่าแรง  2  เท่าของอัตราค่าจ้างสำหรับการทำงานในวันหยุดประจำสัปดาห์ หรือมิฉะนั้นก็ต้องจัดให้มีวันหยุดประจำสัปดาห์ โดยทำ 6 วัน หยุด       1 วัน ทุกสัปดาห์  เจ้าของโรงงานเลือกข้อหลัง

Categories
ธุรกิจ

CEO คือ ?

CEO หรือ นักบริหารสูงสุดขององค์กร คือ ผู้ที่รู้ลึกรู้จริงใน สิ่งที่เป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจที่ตนดูแล คลุกคลีอยู่กับผู้บริหารและพนักงานภายในบริษัท หยั่งรู้ทุกข์-สุขของผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นผู้กำหนดทิศทาง และกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ของบริษัทโดยมอบหมายให้ กรรมการผู้จัดการ นำไปปฏิบัติในการบริหารงานประจำวัน มีหน้าที่นำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ ซึ่งไม่ได้หมายความเพียงแค่เป็นบริษัทที่ทำกำไรสูงสุด แต่เป็นผู้ที่สร้างบริษัทให้กลายเป็นสถาบันที่ทรงคุณค่าในสังคม — ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์