Categories
Startup ข้อคิดดีๆ

ข้อคิดดีๆจาก Jeff Bezos

“ผมรู้ว่า ถึงแม้จะไม่สําเร็จ ผมก็ไม่เสียใจ แต่ผมมั่นใจว่าผมเสียใจแน่นอนถ้าไม่ได้ลองลงมือทํา”
“I knew that if I failed, I wouldn’t regret that, but I knew the one thing I might regret is not trying”

Jeff Bezos, Amazon

ข้อความที่คล้ายกับใช้จีบสาวแบบนี้ ก็ใช้สําหรับ startup ได้เหมือนกัน!