Categories
เรื่องชวนคิด จากประสบการณ์

ชอบตัดสินคนอื่น

ผมไม่ชอบนิสัยนี้ของตัวเองเลย ไม่รู้มันเกิดขึ้นได้อย่างไร พอได้สติจะรู้สึกแย่ทุกครั้ง

คงเป็นเพราะอัตตา ถ้าปล่อยวางตัวตนได้ นิสัยนี้คงน้อยลง