Categories
หนังสือ

สรุปหนังสือ Effortless Reading

effortless_reading_book

ผมอ่านเล่มนี้แล้วชอบมาก หนังสือเล่มนี้นำเสนอแนวคิดที่จะช่วยให้การอ่านหนังสือมีประสิทธิภาพมากขึ้นภายใต้ 3 แนวคิดสำคัญ
คือ

 1. เข้าใจจุดแข็งและสถานะการณ์ของตนเอง มีผลกับการเลือกอ่านหนังสือของแต่ละคน หนังสือที่คนอื่นแนะนำว่าดีอาจจะไม่ใช่หนังสือที่เหมาะกับตนเอง
 2. อ่านหนังสือภายใต้แนวคิดแบบ “Gold Miner Mindset” หนังสือบางประเภทไม่ต้องอ่านทั้งเล่ม เพราะมีแนวคิดหลักเพียง 2-3 อย่างเท่านั้น หาแนวคิดเหล่านั้นให้พบอย่างรวดเร็ว
 3. สร้างนิสัยในการอ่าน ด้วยแนวคิดและเทคนิคต่างๆที่นำเสนออยู่ในหนังสือ เช่น
  • Selective Focus เป็นไอเดียในการเลือกและอ่านหนังสือโดยรู้จุดแข็งของตนเอง รู้สถานะของตนเอง รู้ปัญหาของตนเอง
  • Repetition ผู้เขียนแนะนำว่าเราควรเลือกหนังสือที่เราคิดว่าดีที่สุดที่เคยอ่าน 50-150 เล่ม แล้วจัดสรรเวลาเพื่อทบทวนในแต่ละปี
  • Balance ผู้เขียนแบ่งหนังสือเป็น 3 ประเภท คือ (1) Classic (หนังสือที่แม้จะเก่า 10 ปี ขึ้นไป แต่เนื้อหายังเป็นจริงและยังมีประโยชน์เสมอ หนังสือประเภทนี้สร้างปรัชญาให้กับชีวิต) (2) Tactics (หนังสือ How-to ทั้งหลาย) (3) Autobiography/Biography (หนังสืออัตชีวประวัติ ให้แนวคิด ประสบการณ์ และแรงบันดาลใจ) เราควรอ่านทั้ง 3 ประเภท แต่จะอ่านประเภทไหนมากน้อยขึ้นกับแต่ละคน (ใช้เทคนิคเรื่อง Selective Focus)
  • Getting in the right gear ถึงแม้การอ่านให้เร็วจะสำคัญ แต่เราต้องปรับความเร็วในการอ่านให้เหมาะกับหนังสือแต่ละชนิด โดยเรียงลำดับความเร็วในการอ่านดังนี้ Tactics books (อ่านเร็วๆ หาแนวคิดสำคัญ จะอ่านช่วงไหนของวันก็ได้) > Classic books (อ่านด้วยความเร็วปานกลาง ซึมซับปรัชญาของหนังสือ แนะนำให้อ่านตอนเช้า) > Autobiography/Biography books (อ่านช้าๆ สบายๆ คิดว่าถ้าเป็นเราที่อยู่ในสถานะการนั้นจะทำอย่างไร แนะนำให้อ่านก่อนนอน)

แต่ละหัวข้อของหนังสือเล่มนี้ค่อนข้างสั้น กระชับ มีแต่แนวคิดสำคัญ จึงมีการแนะนำหนังสือที่เกี่ยวข้องให้อ่านอีกหลายเล่มครับ